fbpx
 

Лазерен център с грижа за естетика
и комфорт

Политика за защита на личните данни

Представяме Ви информация за обработваните от нас лични данни в изпълнение на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Моля, запознайте се с нейното съдържание. За ваше удобство Ви представяме накратко част от съдържанието й.


Администратор на личните данни е “ЛАЗЕР МАКС” ООД, ЕИК 206974877, със седалище и адрес в гр. Пловдив, р-н Северен, ул. “Васил Левски”, 52, ет. 4

 Можете да се свържете с администратора, освен на посочения адрес, също и чрез следния адрес на електронната поща: booking@laserpro.bg или на телефон +359 876 307 351.

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за една или повече от следните цели:

Директен маркетинг;

За Ваше улеснение представяме цялата информация относно обработваните категории лични данни, правните основания за обработването, категориите получатели и сроковете за съхранение за всяка една от целите на обработването.

С Ваше съгласие използваме личните Ви данни за представяне пряко или косвено на услугите, репутацията и инициативите на нашето дружество, както и изследване на удовлетвореността на клиентите от ползваните услуги. Правното основание за обработване е съгласието на субекта на данни – чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за тази цел писмено чрез кореспонденция по електронната ни поща.

Категориите лични данни, които събираме, се отнасят до ограничен обем лична информация, която да идентифицира лицето (име, адрес на електронна поща) и даденото от него съгласие, включително оттеглянето на съгласието чрез кореспонденция по електронната ни поща.

Получатели на тази информация могат да бъдат само правоохранителни органи в изпълнение на техните правомощия. Не предаваме такива данни в трети държави.

Личните данни за целите на директния маркетинг се съхраняват до оттегляне на съгласието за тяхното обработване . След това съхраняваме само ограничен обем информация, за да докажем, че е имало съгласие за обработване и то е било оттеглено.

Следва да имате предвид, че държавите членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и Конфедерация Швейцария НЕ са трети държави. Такива са всички останали държави извън този кръг.

Ако се налага предаване на лични данни на получатели в тях, се прилагат гаранциите съгласно чл. 44 и следващи от Регламент (ЕС) 2016/679. В случай, че за дадената държава не е взето решение на Европейската комисия относно адекватно ниво на защита, личните Ви данни могат да бъдат предадени ако това е необходимо за изпълнение на договора с Вас или за изпълнение на преддоговорни мерки, взети по Ваше искане. Във всички случаи при предаването на личните данни се прилагат принципите на Регламент (ЕС) 2016/679, за да бъдат защитени Вашите права и свободи.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

право на достъп до личните Ви данни, които се обработват от администратора;

право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

право на ограничаване на обработването при наличие на спор между администратора и физическото лице относно законността или точността на обработваните лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

право на преносимост на данните, когато личните Ви данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

право на възражение срещу обработването на личните Ви данни по всяко време и на основания, свързани с конкретната Ви ситуация, ако личните Ви данни се обработват на основание законен интерес, обществен интерес или официални правомощия;

право на възражение срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг. Не е необходимо да излагате мотиви, във всички случаи ще се съобразим с възражението Ви, направено на това основание;

право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Извършваното от нас автоматизирано обработване не е свързано с вземане на изцяло автоматизирани решения със съществени правни или други последици за Вас.

Произтичащите от Регламент (ЕС) 2016/679 права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, ЕГН, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас. Тези изисквания произтичат от членове 37б и 37в от Закона за защита на личните данни. За изпращане на Вашето заявление може да използвате данните за контакт с администратора.

Добре е да знаете, че дори след като премахнете профила си или ако сте поискали изтриване на данните Ви, копия от определена информация от профила Ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане на информацията, Вашият профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите.

Ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, факс 029153525, kzld@cpdp.bg

Когато обработваме личните Ви данни за целите на сключването и изпълнението на договори с Вас, предоставянето на личните данни е необходимо условие за сключване на договор. Непредоставянето им препятства възможността за предприемане на стъпки по искания, които са анонимни.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да се абонирате за нашите оферти, промоции, актуални новини, пазарни проучвания. В случай, че не дадете съгласие за това, няма как да знаем към какви оферти проявявате интерес и да Ви предоставим услуги, специално насочени към Вас.

Личните данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. Дружеството въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или промяна.

Обработваните лични данни получаваме от Вас, като субекти на данни. В случай, че е необходимо, допълнително можем да имаме достъп до публично достъпни регистри като имотен или търговски регистър, но не бихме предприели такива действия, ако нямаме преддоговорни или договорни отношения с Вас.

Тази политика за защита на личните данни не покрива евентуални препратки в нашия сайт към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете политиките/декларациите за прозрачност/поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Дружеството има право да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на личните данни. Всякакви промени в тази Политика за защита на личните данни ще бъдат предварително обявявани чрез публикуване на сайта на дружеството. 
 
 
 
 
 
Безплатна Консултация
close slider
FreeConsultation

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

След попълването на този форумляр, ще Ви изготвим детайлна програма за постигане на перфектна форма на кожата Ви!

Имена
Имена
Име
Фамилия